Ako plníme mestskú kasu a ako s ňou mesto nakladá?

Mestský rozpočet je ako obrovská truhlica peňazí, ktoré sa vyzbierali hlavne na daniach od občanov mesta a používajú sa na financovanie vecí, s ktorými sa denne stretávame.

Podobne, ako osobný alebo rodinný rozpočet, aj mestský rozpočet je obmedzený a nikdy neobsahuje dosť peňazí na všetko. Zjednodušene – žiadne mesto nemá bezodnú truhlicu, z ktorej by mohlo brať, koľko sa mu ráči, ale každé mesto môže zvážiť, ako z truhlice brať čo najrozumnejšie a pritom zabezpečiť všetko, čo obyvatelia potrebujú.

Seriál pre bežného občana o používaní mestských peňazí.
Časť prvá.

Mestský rozpočet je ako obrovská truhlica peňazí, ktoré sa vyzbierali hlavne na daniach od občanov mesta a používajú sa na financovanie vecí, s ktorými sa denne stretávame. Podobne, ako osobný alebo rodinný rozpočet, aj mestský rozpočet je obmedzený a nikdy neobsahuje dosť peňazí na všetko. Zjednodušene – žiadne mesto nemá bezodnú truhlicu, z ktorej by mohlo brať, koľko sa mu ráči, ale každé mesto môže zvážiť, ako z truhlice brať čo najrozumnejšie a pritom zabezpečiť všetko, čo obyvatelia potrebujú.

A prečo sa tejto téme venujem práve ja? Pri svojich dobrovoľníckych aktivitách, ako aj v práci, zostavujem všetky rozpočty na plánované aktivity sama a veru dobre počítam s každým eurom, aby som naplánované veci pokryla prácne získanými  financiami. Je to zároveň ako u nás doma, kde hospodárime s našou kasou, ktorá tiež nie je bezodná studnica. Rozumiem tomu, na čo míňame a snažím sa byť čo najefektívnejšia. Ale používa sa mestská kasa rovnako rozumne, ako tá dobrovoľnícka, pracovná či domáca ?

Mesto musí zo zákona tvoriť rozpočet ako „programový“. To znamená, že si zadefinuje programy, ktoré chce financovať a určí si ciele, ktoré chce financovaním dosiahnuť. Pre rok 2022 sa Banská Bystrica chystá použiť približne 100 miliónov, z ktorých sme sa my občania mesta na daniach vyzbierali polovicu sumy, čiže približne 50 miliónov €. Pozrime sa teda, do akých oblastí vkladá bystrická radnica väčšinu vašich peňazí.

Banskobystrický rozpočet má 16 programov:

 • plánovanie, manažment a kontrola
 • propagácia a marketing
 • interné služby
 • služby občanom
 • bezpečnosť, právo a poriadok
 • odpadové hospodárstvo
 • miestne komunikácie
 • doprava
 • verejné osvetlenie
 • vzdelávanie
 • šport
 • kultúra
 • prostredie pre život
 • bývanie
 • sociálna služba
 • administratíva

Prvá otázka, ktorá vám asi napadne je, či je potrebné mať tých programov až tak veľa? Napríklad,taká Bratislava ich má o polovicu menej – osem.

Druhá otázka znie: rozumiete vôbec, čo sa ukrýva pod jednotlivými chlievikmi? Viete napríklad, čo sa skrýva pod programom „služby občanom“ alebo „prostredie pre život“?

No a v neposlednom rade je namieste sa pýtať, ako  a či vôbec sa vyhodnocuje plnenie cieľov? Robí sa napríklad priebežná zmena vo financovaní, ale aj v štruktúre programového rozpočtu? Lebo svet sa mení, požiadavky doby sa menia a štruktúra rozpočtu sa tomu musí prispôsobovať. Ako sa hovorí: keď budeme robiť, to, čo sme robili vždy, budeme mať len to, čo sme vždy mali.

Tak sa poďme postupne pozrieť bližšie na jednotlivé programy. Posvieťme si napríklad na verejné osvetlenie. Konkrétne táto časť znamená: prevádzka verejného osvetlenia, alebo inak povedané, treba zaplatiť za spotrebovanú elektrinu. Ďalej tam nájdeme údržba verejného osvetlenia – výmena chybných častí, očistenie a náter spodnej časti stožiarov. A napokon rekonštrukcia verejného osvetlenia. A tu to začína byť zaujímavé. Schválený rozpočet na verejné osvetlenie v roku 2021 bol 870 360 eur. A cieľ radnice bol definovaný takto: Z dôvodu začatia rekonštrukcie verejného osvetlenia v r. 2020 a jej pokračovania v nasledujúcich rokoch sa predpokladá zníženie ročnej spotreby energie na jeden svetelný bod. V roku 2020 bola totiž schválená investícia takmer 2 mil. eur na výmenu verejného osvetlenia za modernú LED technológiu. No ale, čudujte sa svete, radnica navrhuje v rozpočte na rok 2022 minúť na verejné osvetlenie o 27% viac ako v predchádzajúcom roku – 1 105 360 eur. Áno, ceny elektrickej energie budúci rok stúpnu. Ale o 27%?  A čo tá investícia 2 mil. eur do výmeny svietidiel, to sa kde prejaví? A kedy?

Poďme sa pozrieť na ďalší program – doprava. Ten obsahuje autobusovú dopravu, trolejbusovú dopravu a zaujímavý prvok: ekologickú a udržateľnú dopravu. Prečo zaujímavý? Dnes už asi málokto pochybuje, že do ekologickej a udržateľnej dopravy je potrebné investovať. Naša aktuálna radnica má však iný názor. Pre oblasť ekologickej a udržateľnej dopravy si stanovila nasledovný cieľ: „Pre r. 2021-23 sa nepočíta s aktivitami, realizovanými v rámci prvku.“ a pre rok 2023 plánuje radnica v tejto oblasti minúť 0 eur. Na druhej strane, medziročný nárast výdavkov na dopravu (medzi rokmi 2021 a 2022) je 15%. Inak povedané, dodávatelia služieb – Dopravný podnik mesta BB, a.s. a SAD Zvolen a.s. môžu budúci rok fakturovať o 15% viac. Zaujímavé, však? Určite by ste podobne postupovali pri plánovaní výdavkov na dopravu aj doma…

No a na záver, jedna veľmi jednoduchá rovnica, ktorá funguje, ako u vás doma. Ak sú príjmy rovnaké a my chceme dať viac peňazí do jednej oblasti, nutne to znamená ubrať v inej oblasti. Tak sa pozrime, kde chce aktuálne radnica ubrať. Služby občanom  – v tejto oblasti je na rok 2022 plánovaný pokles výdavkov oproti roku 2021 o 5 %. Čo sú to teda tie služby občanom? Napríklad Klientské centrum, matrika, organizácia občianskych obradov, verejné toalety, kremačné  služby, mestské cintoríny, web stránka mesta, WIFI, Radničné noviny, informačné tabule, stavebný úrad. Všetko to, s čím sa denne stretávame a rozčuľujeme sa nad tým, ako to funguje v iných mestách lepšie…

Už vám začína byť jasnejšie, kde sú priority aktuálnej radnice? Sú v súlade s tými vašimi?

Ak sa vám úvod do nášho jednoduchého vzdelávacieho seriálu o mestskom rozpočte páčil, sledujte ma a už čoskoro sa budete môcť tešiť na jeho pokračovanie.

Bystrica má na viac!

Úspech našej kampane závisí aj od vašej podpory. Budeme vďační za každý prejav sympatií, za každú formu vašej podpory.

Na internetovej stránke www.dianajavorcikova.sk používame súbory cookies, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia (prehliadač, mobilný telefón). Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám našej internetovej stránky, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. Zobraziť viac
Nastavenia cookies
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa týka webovej stránky dianajavorcikova.sk. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia opisuje, akým spôsobom zhromažďujeme a používame informácie, medzi ktoré môžu patriť osobné údaje, ktoré nám poskytnete na našej webovej stránke. Toto vyhlásenie tiež definuje, akým spôsobom s Vašimi údajmi zaobchádzame a ako k nim môžete získať prístup a upravovať ich.

Prevádzkovateľ:

Diana Javorčíková, nar. 18.06.1986, bytom: Rudlovská cesta 3263/94, 974 11 Banská Bystrica, diana@dianajavorcikova.sk

Zodpovedná osoba:

Diana Javorčíková, nar. 18.06.1986, bytom: Rudlovská cesta 3263/94, 974 11 Banská Bystrica, diana@dianajavorcikova.sk

Pojem Spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov sa rozumejú akékoľvek operácie alebo súbor operácií, ktoré Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ alebo poverená tretia osoba systematicky vykonáva s osobnými údajmi Dotknutej osoby; ide najmä o zhromažďovanie osobných údajov, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu osobných údajov klientov.

Zásady spracovania osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutých osôb Prevádzkovateľ v najvyššej možnej miere rešpektuje a ctí najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, pričom dodržiava najmä nasledujúce zásady:
 • osobné údaje sú spracované v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov tzv. GDPR)
 • korektne a transparentne;
 • pri spracovaní osobných údajov dbá Prevádzkovateľ na ochranu ich práv a tieto plne rešpektuje;
 • osobné údaje sú vždy spracované na jasne a zrozumiteľne na stanovený účel stanovenými prostriedkami a stanoveným spôsobom;
 • zhromažďované sú iba tie osobné údaje, ktorých spracovanie zodpovedá stanoveným účelom (je primerané, relevantné a nevyhnutné na naplnenie týchto účelov);
 • uchovávajú sa výhradne len počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracovania;

Typy zhromažďovaných osobných údajov

Vždy si môžete vybrať aké osobné údaje, nám chcete poskytnúť. Ak sa však rozhodnete, že určité údaje si neprajete poskytovať, budeme to akceptovať, ale môže tým byť ovplyvnená kvalita informácií, ktoré Vám budeme poskytovať. Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, patria:
 • titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, poštová adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

Automaticky zhromažďované osobné údaje a tretie strany

Na skvalitnenie starostlivosti o Vás je na internetovej stránke používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce špecifické údaje, ktoré slúžia Prevádzkovateľovi na rozpoznanie počítača Dotknutej osoby pri jeho komunikácii s Prevádzkovateľom. Cookies sú ukladané Dotknutej osobe prostredníctvom internetového prehliadača na jeho pevný disk. Ukladanie vybraných cookies prebieha vždy len na základe súhlasu Dotknutej osoby s tým, že ukladanie cookies môže byť kedykoľvek neskôr odmietnuté, a to v rámci nastavení internetového prehliadača. Počas používania našej web stránky automaticky zhromažďujeme osobné údaje len prostredníctvom tretích strán:
 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Facebook
 • Instagram
Títo poskytovatelia služieb sú viazaní dohodou o dôvernosti a nemôžu Vaše osobné údaje používať pre svoje vlastné ani akékoľvek iné účely.

Spôsob získavania osobných údajov

 • Kontaktný formulár na uvedenej web stránke
 • Formulár pre podporovateľov
 • e-mailová komunikácia

Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje využívame na nasledovné účely:
 • za účelom zasielania noviniek z volebnej kampane
 • za účelom zasielania noviniek ohľadom našej činnosti počas volebnej kampane a aj po jej
 • skončení
 • za účelom zasielania odpovedí na Vaše otázky získaných napríklad cez kontaktný formulár z
 • predmetnej web stránky
 • za účelom zlepšovania Vášho zážitku pri používaní našej web stránky. Osobné údaje používame na prieskumy a analýzy, ktoré pre nás v našom mene môže vykonávať tretia strana. Výsledky takéhoto výskumu môžeme v anonymnej a súhrnnej forme zdieľať alebo zverejniť tretím stranám. Vaše osobné údaje používame aj na analytické účely a za účelom zlepšovania našich služieb, skúsenosti našich užívateľov a funkčnosti a kvality našich online služieb. Ak použijeme automatizované postupy na spracovanie osobných údajov, ktoré na Vás majú právny vplyv alebo významný vplyv, zavedieme vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd
 • za účelom zobrazovania relevantnej reklamy na základe analýzy Vášho správania sa na
 • našej web stránke
 • na základe právnych základov
  • v niektorých prípadoch môžu byť poskytnuté osobné údaje použité pri príprave predzmluvných vzťahov alebo k uplatňovaniu podmienok zmluvy/zmlúv (napríklad darovacia zmluva, zmluva o spolupráci a iné) alebo
  • v záujme splnenia požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní tak, ako to vyžaduje zákon)
 • na základe oprávnených záujmov
  • akými sú poskytovanie vhodného obsahu webových stránok, e-mailov a newslettrov, k vylepšeniu a propagácii našich produktov, služieb a obsahu našich webových stránok, ďalej tiež na administratívne účely. Ak vaše osobné údaje používame na sledovanie našich oprávnených záujmov, vždy uprednostňujeme Vaše práva a záujmy nad našimi právami a záujmami.
V prípade, že si to vyžadujú platné právne predpisy požiadame Vás o vyjadrenie súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu Zodpovednej osoby.

Medzinárodný prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracované len na území Slovenskej republiky a nie sú odovzdávané do iných štátov v rámci alebo mimo Európskej únie.

Uchovávanie údajov

Ak ide o Vaše osobné údaje spracované na účely splnenia zmluvy, je Prevádzkovateľ zo zákona povinný tieto údaje spracovať počas doby trvania zmluvného vzťahu obvykle počas piatich rokov, ak príslušné právne predpisy neustanovujú dlhšiu dobu V ostatných prípadoch Vaše osobné údaje budeme uchovávať až do skončenia volebnej kampane, prípadne tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie služieb pre Vás, vyhoveniu príslušným právnym predpisom, riešeniu sporov s ktoroukoľvek stranou.

Vaše práva

Chceme, aby ste mali používanie Vašich údajov pod kontrolou. K dispozícii máte nasledujúce možnosti: Právo na prístup k osobným údajom: máte právo požiadať o potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje skutočne spracované, a ak sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k stanoveným informáciám. Prevádzkovateľ Vám v takom prípade poskytne ako Dotknutej osobe kópiu spracovaných osobných údajov. Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“): máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Vaše osobné údaje, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Predovšetkým ak uvedený súhlas na spracovanie osobných údajov odvoláte. V určitých prípadoch však nie je Prevádzkovateľ povinný a ani oprávnený tejto žiadosti vyhovieť, najmä keď by spracovanie osobných údajov bolo nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti. Právo na obmedzenie spracovania: máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Napr. z dôvodu nepresnosti spracovaných osobných údajov či protiprávnosti ich spracovania. Právo na prenos údajov: Ak ste poskytli Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, spracovanie takýchto osobných údajov je založené na Vašom súhlase alebo je realizované na účel splnenia zmluvy a vykonáva sa automatizovane, máte právo tieto osobné údaje získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a odovzdať ich inému Prevádzkovateľovi. Môžete tiež požiadať, aby tieto Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ odovzdal priamo inému prevádzkovateľovi. Právo na opravu: máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré o Vás spracoval. Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia. Právo vzniesť námietku a odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov: ak používame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo v súlade s platnými právnymi predpismi tento súhlas kedykoľvek odvolať. Právo podať sťažnosť: ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime. Úrad na ochranu osobných údajov Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 www.uoou.sk

Otázky a sťažnosti

Ak máte otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo ak si prajete uplatniť niektoré z práv, ktoré Vám vyplývajú z tohto oznámenia, môžete kontaktovať vyššie uvedenú Zodpovednú osobu. S otázkami a sťažnosťami môžete tiež kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov.

Zmeny v tomto oznámení

Ak by malo dôjsť k zmenám, ktoré sa vás budú týkať (napr. ak by sme Vaše osobné údaje chceli spracovávať na iné ako vyššie uvedené účely), pred ich uvedením do platnosti Vás budeme informovať. Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 01.11.2021
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies