Ako plníme mestskú kasu a ako s ňou mesto nakladá? Štvrtá časť

Po troch častiach nášho seriálu máme už základnú predstavu o mestskom rozpočte a tak sa môžeme posunúť ďalej. Doteraz sme hovorili o tzv. bežnom rozpočte, to je tých 16 programových oblastí, o ktorých som písala v predchádzajúcich častiach (služby občanom, komunikácie, doprava, osvetlenie, školy, kultúra, šport…)

Sú to bežné veci, ktoré mesto musí alebo chce financovať. Ale aj pri bežných veciach sa dajú priority nastaviť rôznym spôsobom. Napríklad tak, ako sme si to ukázali minule na príklade športu a kultúry. Okrem bežného rozpočtu máme aj kapitálový rozpočet. Už názov napovedá, že sa jedná o tú časť rozpočtu, prostredníctvom ktorého mesto realizuje väčšie investície a rozvoj mesta, nielen bežnú prevádzku. K tretej časti rozpočtu, nazvanej finančné operácie, sa dostaneme neskôr.

V prvom rade je dôležité povedať, že rozpočet mesta ako celok musí byť zo zákona tvorený ako vyrovnaný, prípadne prebytkový. To znamená, že celkové výdavky nesmú byť vyššie ako celkové príjmy. To samozrejme bystrický rozpočet spĺňa.

Pozrime sa teda na jednotlivé časti rozpočtu: bežný rozpočet na rok 2022, o ktorom som písala v predchádzajúcich častiach, je vyrovnaný a tvorí ho 73 618 861 eur – na strane príjmov aj výdajov.

Kapitálový rozpočet má tiež svoje príjmy a výdavky. Príjmy kapitálového rozpočtu na rok 2022 sú naplánované na  8 031 764 eur. Sú to príjmy z predaja majetku, účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo Európskych fondov. Výdavky kapitálového rozpočtu sú na rok 2022 naplánované na 21 444 340 eur. Kapitálový rozpočet je teda naplánovaný ako schodkový – výška schodku je 13 412 576 eur. Oblasti, do ktorých chce mesto najviac investovať sú: miestne komunikácie vo výške 10 731 731 eur, vzdelávanie vo výške 2 460 856 eur  a bývanie vo výške 2 230 850 eur.

Keď musí byť celkový rozpočet vyrovnaný, logická otázka je, čím bude tento nemalý výdavok pokrytý? Na to slúži spomínaná tretia časť rozpočtu, nazvaná rozpočet finančných operácií. Má tiež svoju výdajovú stránku, ktorú tvorí  1 961 450 eur a slúži hlavne na splácanie minulých záväzkov mesta. Príjmovú časť finančných operácii tvoria fondy minulých rokov, rezervný fond a prijaté úvery – inak povedané, to, čo sme si našetrili a to, čo si požičiame. A to spolu na rok 2022 tvorí 15 374 026 eur. Týmito operáciami dosiahneme, že je celkový rozpočet vyrovnaný.

To, že si mesto požičiava, berie úvery, nie je principiálne zlé. V tej súvislosti sú však dôležité iné skutočnosti: koľko si požičiava, aký je trend zadlžovania a na aký účel požičané peniaze používa?

Je pravda, že mesto si nemôže požičiavať, koľko sa mu zachce. Sú stanovené zákonné limity, ktoré mesto zatiaľ dodržiava. Dlh mesta nesmie prekročiť 60% z bežných príjmov mesta z predchádzajúceho roka. Na druhej strane sa nedá si nevšimnúť trend zadlžovania. Kým výška prijatých úverov v rokoch 2015 až 2020, teda spolu za 6 rokov, bola na úrovni 8 mil. eur, v roku 2021 bolo schválených viac ako 9 mil. eur úverov, pričom návrh na rok 2022 počíta s viac ako 12 mil. eur. To zvýši zadlženosť mesta v roku 2024 oproti roku 2021 trojnásobne.

A na aký účel sa teda tie požičané peniaze použijú? Mesto má na najbližšie roky ambiciózne plány. Na decembrovom zastupiteľstve sa bude okrem rozpočtu na rok 2022 schvaľovať aj úverová politika mesta. Súčasťou predkladaného materiálu je zoznam takmer 50 projektov na najbližšie roky, z toho viac ako 30 sa má začať realizovať vo volebnom roku 2022. Celková hodnota projektov je takmer 60 mil. eur.

Tu a teraz nie je priestor na diskusiu o zmysluplnosti, potrebách a efektivite, známa hodnota za peniaze, jednotlivých projektov. Otázka skôr znie, kedy, kde a ako by mala takáto diskusia prebiehať? V zatvorených kanceláriách mestského úradu? V pléne 31 poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí sú rok pred voľbami pod tlakom opätovnej zvoliteľnosti? Alebo v poctivej otvorenej debate s občanmi? Pretože nejde o bežné výdavky na kúrenie a svietenie, sú to dlhodobé investície, ktoré ovplyvnia životy väčšiny obyvateľov mesta na dlhú dobu. Pretože je a bude to aj ich dlh.

Jeden príklad z materiálu – úverová politika mesta, ktorý to ilustruje:

 1. Výstavba mládežníckeho futbalového štadióna Radvaň (mimochodom po Štiavničkách a Hamšíkovi, tretí nový futbalový štadión v BB za pár rokov) 1 259 638 eur
 2. Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica     57 700 eur

Bystrica má na viac.

Úspech našej kampane závisí aj od vašej podpory. Budeme vďační za každý prejav sympatií, za každú formu vašej podpory.

Na internetovej stránke www.dianajavorcikova.sk používame súbory cookies, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia (prehliadač, mobilný telefón). Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám našej internetovej stránky, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. Zobraziť viac
Nastavenia cookies
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa týka webovej stránky dianajavorcikova.sk. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia opisuje, akým spôsobom zhromažďujeme a používame informácie, medzi ktoré môžu patriť osobné údaje, ktoré nám poskytnete na našej webovej stránke. Toto vyhlásenie tiež definuje, akým spôsobom s Vašimi údajmi zaobchádzame a ako k nim môžete získať prístup a upravovať ich.

Prevádzkovateľ:

Diana Javorčíková, nar. 18.06.1986, bytom: Rudlovská cesta 3263/94, 974 11 Banská Bystrica, diana@dianajavorcikova.sk

Zodpovedná osoba:

Diana Javorčíková, nar. 18.06.1986, bytom: Rudlovská cesta 3263/94, 974 11 Banská Bystrica, diana@dianajavorcikova.sk

Pojem Spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov sa rozumejú akékoľvek operácie alebo súbor operácií, ktoré Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ alebo poverená tretia osoba systematicky vykonáva s osobnými údajmi Dotknutej osoby; ide najmä o zhromažďovanie osobných údajov, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu osobných údajov klientov.

Zásady spracovania osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutých osôb Prevádzkovateľ v najvyššej možnej miere rešpektuje a ctí najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, pričom dodržiava najmä nasledujúce zásady:
 • osobné údaje sú spracované v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov tzv. GDPR)
 • korektne a transparentne;
 • pri spracovaní osobných údajov dbá Prevádzkovateľ na ochranu ich práv a tieto plne rešpektuje;
 • osobné údaje sú vždy spracované na jasne a zrozumiteľne na stanovený účel stanovenými prostriedkami a stanoveným spôsobom;
 • zhromažďované sú iba tie osobné údaje, ktorých spracovanie zodpovedá stanoveným účelom (je primerané, relevantné a nevyhnutné na naplnenie týchto účelov);
 • uchovávajú sa výhradne len počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracovania;

Typy zhromažďovaných osobných údajov

Vždy si môžete vybrať aké osobné údaje, nám chcete poskytnúť. Ak sa však rozhodnete, že určité údaje si neprajete poskytovať, budeme to akceptovať, ale môže tým byť ovplyvnená kvalita informácií, ktoré Vám budeme poskytovať. Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, patria:
 • titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, poštová adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

Automaticky zhromažďované osobné údaje a tretie strany

Na skvalitnenie starostlivosti o Vás je na internetovej stránke používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce špecifické údaje, ktoré slúžia Prevádzkovateľovi na rozpoznanie počítača Dotknutej osoby pri jeho komunikácii s Prevádzkovateľom. Cookies sú ukladané Dotknutej osobe prostredníctvom internetového prehliadača na jeho pevný disk. Ukladanie vybraných cookies prebieha vždy len na základe súhlasu Dotknutej osoby s tým, že ukladanie cookies môže byť kedykoľvek neskôr odmietnuté, a to v rámci nastavení internetového prehliadača. Počas používania našej web stránky automaticky zhromažďujeme osobné údaje len prostredníctvom tretích strán:
 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Facebook
 • Instagram
Títo poskytovatelia služieb sú viazaní dohodou o dôvernosti a nemôžu Vaše osobné údaje používať pre svoje vlastné ani akékoľvek iné účely.

Spôsob získavania osobných údajov

 • Kontaktný formulár na uvedenej web stránke
 • Formulár pre podporovateľov
 • e-mailová komunikácia

Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje využívame na nasledovné účely:
 • za účelom zasielania noviniek z volebnej kampane
 • za účelom zasielania noviniek ohľadom našej činnosti počas volebnej kampane a aj po jej
 • skončení
 • za účelom zasielania odpovedí na Vaše otázky získaných napríklad cez kontaktný formulár z
 • predmetnej web stránky
 • za účelom zlepšovania Vášho zážitku pri používaní našej web stránky. Osobné údaje používame na prieskumy a analýzy, ktoré pre nás v našom mene môže vykonávať tretia strana. Výsledky takéhoto výskumu môžeme v anonymnej a súhrnnej forme zdieľať alebo zverejniť tretím stranám. Vaše osobné údaje používame aj na analytické účely a za účelom zlepšovania našich služieb, skúsenosti našich užívateľov a funkčnosti a kvality našich online služieb. Ak použijeme automatizované postupy na spracovanie osobných údajov, ktoré na Vás majú právny vplyv alebo významný vplyv, zavedieme vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd
 • za účelom zobrazovania relevantnej reklamy na základe analýzy Vášho správania sa na
 • našej web stránke
 • na základe právnych základov
  • v niektorých prípadoch môžu byť poskytnuté osobné údaje použité pri príprave predzmluvných vzťahov alebo k uplatňovaniu podmienok zmluvy/zmlúv (napríklad darovacia zmluva, zmluva o spolupráci a iné) alebo
  • v záujme splnenia požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní tak, ako to vyžaduje zákon)
 • na základe oprávnených záujmov
  • akými sú poskytovanie vhodného obsahu webových stránok, e-mailov a newslettrov, k vylepšeniu a propagácii našich produktov, služieb a obsahu našich webových stránok, ďalej tiež na administratívne účely. Ak vaše osobné údaje používame na sledovanie našich oprávnených záujmov, vždy uprednostňujeme Vaše práva a záujmy nad našimi právami a záujmami.
V prípade, že si to vyžadujú platné právne predpisy požiadame Vás o vyjadrenie súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu Zodpovednej osoby.

Medzinárodný prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracované len na území Slovenskej republiky a nie sú odovzdávané do iných štátov v rámci alebo mimo Európskej únie.

Uchovávanie údajov

Ak ide o Vaše osobné údaje spracované na účely splnenia zmluvy, je Prevádzkovateľ zo zákona povinný tieto údaje spracovať počas doby trvania zmluvného vzťahu obvykle počas piatich rokov, ak príslušné právne predpisy neustanovujú dlhšiu dobu V ostatných prípadoch Vaše osobné údaje budeme uchovávať až do skončenia volebnej kampane, prípadne tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie služieb pre Vás, vyhoveniu príslušným právnym predpisom, riešeniu sporov s ktoroukoľvek stranou.

Vaše práva

Chceme, aby ste mali používanie Vašich údajov pod kontrolou. K dispozícii máte nasledujúce možnosti: Právo na prístup k osobným údajom: máte právo požiadať o potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje skutočne spracované, a ak sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k stanoveným informáciám. Prevádzkovateľ Vám v takom prípade poskytne ako Dotknutej osobe kópiu spracovaných osobných údajov. Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“): máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Vaše osobné údaje, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Predovšetkým ak uvedený súhlas na spracovanie osobných údajov odvoláte. V určitých prípadoch však nie je Prevádzkovateľ povinný a ani oprávnený tejto žiadosti vyhovieť, najmä keď by spracovanie osobných údajov bolo nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti. Právo na obmedzenie spracovania: máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Napr. z dôvodu nepresnosti spracovaných osobných údajov či protiprávnosti ich spracovania. Právo na prenos údajov: Ak ste poskytli Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, spracovanie takýchto osobných údajov je založené na Vašom súhlase alebo je realizované na účel splnenia zmluvy a vykonáva sa automatizovane, máte právo tieto osobné údaje získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a odovzdať ich inému Prevádzkovateľovi. Môžete tiež požiadať, aby tieto Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ odovzdal priamo inému prevádzkovateľovi. Právo na opravu: máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré o Vás spracoval. Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia. Právo vzniesť námietku a odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov: ak používame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo v súlade s platnými právnymi predpismi tento súhlas kedykoľvek odvolať. Právo podať sťažnosť: ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime. Úrad na ochranu osobných údajov Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 www.uoou.sk

Otázky a sťažnosti

Ak máte otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo ak si prajete uplatniť niektoré z práv, ktoré Vám vyplývajú z tohto oznámenia, môžete kontaktovať vyššie uvedenú Zodpovednú osobu. S otázkami a sťažnosťami môžete tiež kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov.

Zmeny v tomto oznámení

Ak by malo dôjsť k zmenám, ktoré sa vás budú týkať (napr. ak by sme Vaše osobné údaje chceli spracovávať na iné ako vyššie uvedené účely), pred ich uvedením do platnosti Vás budeme informovať. Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 01.11.2021
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies