Pýtali sme sa obyvateľov Banskej Bystrice

Celý mesiac august sme s naším tímom, okrem zbierania podpisov potrebných na podanie kandidatúry občianskej kandidátky na primátorku a nezávislých kandidátov na poslancov, takmer denne robili aj rozhovory s obyvateľmi všetkých mestských častí prostredníctvom metódy tzv. pocitových máp. Boli sme v jednotlivých volebných obvodoch prijatí priateľsky, obyvatelia oceňovali, že sme prejavili záujem o ich názor a prišli sa ich na to opýtať priamo k nim.

Absolvovali sme v priebehu mesiaca stovky rozhovorov a zaujímalo nás, ako sa obyvateľom v jednotlivých častiach mesta žije, kam chodia vo svojom okolí najradšej, ktoré miesto v ich bezprostrednom okolí sa im nepáči a v čom vidia nevyužitý potenciál lokality. Postrehy obyvateľov boli realistické a primerane kritické. Mestu podľa nich viditeľne chýba jednotná identita, súdržnosť a často, žiaľ, aj čistota. Oceňujú krásu okolitej prírody, uvedomujú si však slabé využitie jej potenciálu pre prosperitu mesta a zároveň pociťujú necitlivosť a nekoncepčnosť pri novej zástavbe. Vnímajú zanedbanú infraštruktúru, ktorá nevytvára vhodnú kontinuitu pre peších a cyklistov, ale je aj nedostatočné prepojenie centra a okrajových častí verejnou dopravou. Mestské časti netvoria jeden organicky spojený celok s centrom. Obyvatelia bývalých samostatných obcí sa cítia mestom zabudnutí a využívaní len ako prispievatelia financií do mestského rozpočtu bez primeranej protihodnoty, nemajú pocit súdržnosti a hrdosti na mesto ako celok. Mnohí obyvatelia novších mestských častí sú ľahostajní a rezignovali na aktívny prístup k spolutvorbe mesta.

Ako teda obyvateľky a obyvatelia Banskej Bystrice vnímajú jednotlivé lokality nášho mesta? Ponúkame vám zhrnutie najčastejších postrehov, ktoré sa nám podarilo zozbierať a zoradili sme ich podľa volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1 Banská Bystrica centrum

Belveder – lukratívna, komfortná zóna, živelná výstavba, vzájomne neladiaca architektúra nezapadajúca do okolitého prostredia, zlé dopravné prepojenie.

Centrum – hrdosť na krásu a unikátnosť Námestia SNP, absencia priebežnej údržby a čistoty, nevyužitý potenciál rozvoja a zosieťovania zadných traktov, dvorov a priľahlých ulíc, nedostatok zelene, námestie je počas letných dní prehriatym diskomfortným priestorom, zle riešené parkovisko pod Pamätníkom SNP.

Fortnička – pekná fontána, dostatok zelene, komfortné bývanie, absencia ihrísk, zlyhanie mesta v procese revitalizácie mestského parku, príliš dlho trvajúce práce pri oprave komunikácií (neprimerane dlho rozkopaný stredový priestor pri fontáne).

Graniar – nová výstavba nekoncepčná, zdedená živelná výstavba z minulého režimu, odrezanosť od blízkeho centra mesta, zlá dostupnosť, nevyhovujúce chodníky pre peších, absencia služieb a infraštruktúry.

Jesenský vŕšok – nenapojenie novej výstavby na infraštruktúru, nevyužitý potenciál na rozvoj univerzitno – stredoškolského centra mesta.

Námestie slobody – námestie len podľa názvu, prehriaty špinavý neestetický priestor, chátrajúci Dom kultúry, spustnutá jama pri Mestskom úrade.

Sídlisko – komfortné bývanie, dobrá občianska vybavenosť, skvelá dostupnosť, ukážkový urbanizmus, nevyužitý potenciál vnútroblokov, nevyužitý centrálny priestor „na bývalom kanáli“, zanedbané investície do údržby, žiadna parkovacia politika, slabá čistota, neriešenie situácie ľudí bez domova, chýbajúce venčoviská, nevyhovujúca bezpečnosť okolo ihriska, v okolí pizzérie primálo smetných košov.

Strieborné námestie – špinavý dopravný uzol blízko centra, ktorý je námestím len podľa mena, neusporiadaný priestor pre jednotlivé druhy dopravy, zastávka MHD bez prestrešenia, nevyužitý priestor brownfieldu (bývalá Slovenka), nevyužitý historický potenciál okolia námestia (Medený Hámor, Stoličková ulica…).

Volebný obvod č. 2 Majer, Senica, Šalková, Uhlisko

Majer – mestská časť má charakter priemyselnej zóny, stratila charakter obytnej zóny, čo obyvatelia pociťujú ako diskomfort, slabá bezpečnosť, zanedbaný verejný priestor, komunikácie v zlom stave.

Senica – absolútna ignorácia problémov v mestskej časti a neriešenie problémov menšiny, nevyužitý potenciál areálu cementárne.

Šalková – príjemné prostredie, hrdosť na históriu aj vďaka kultúrnemu domu, dobré komunitné vzťahy, katastrofálne nedoriešená dopravná prepojenosť s mestom, odstredivé snahy o administratívne odčlenenie od mesta, rozporuplná malá vodná elektráreň.

Uhlisko – príjemná tichá lokalita, rekreačno – oddychové možnosti v blízkosti, dobre vybudovaný a prístupný areál športoviska na ZŠ Golianova, dlhodobo vybudované pevné sociálne vzťahy, lokalite dodávajú charakter skokanské mostíky, Urpín a Kalvária, zároveň je však nevyužitý historický potenciál Kalvárie. Infraštruktúra v dezolátnom stave, katastrofálny priestor za Kazačkom, absolútne nedoriešený priestor veľkého parkoviska, nevyužitý športovo- relaxačný potenciál priestoru od malej železničnej stanice až po ulicu Pod rybou, neriešená čistota, neexistencia parkovacej politiky, nedostatočné pokrytie MHD, necitlivo opílené stromy.

Volebný obvod č. 3 Rudlová, Sásová

Rudlová – zanedbaná infraštruktúra, pre obyvateľov diskutabilný postup pri odpredaji ihriska, rovnako pochybujú o korektnosti stavebných prác pri budovaní ihriska, nedodržanie dohôd pri výstavbe, nedodržanie sľubu o návratnosti investícií za ihrisko naspäť do tejto mestskej časti. U pôvodných Rudlovčanov/starousadlíkov pretrvávajúci pocit historickej krivdy kvôli zabraným pozemkom pre výstavbu nového sídliska a straty pôvodnej identity a významu, v starej Rudlovej pocit izolovanosti od centra mesta aj od novšej časti sídliska.

Sásová – spokojnosť s dobrou občianskou vybavenosťou, obdiv a podpora pre aktivity SOŠ Pod Bánošom a rovnako vedomie obrovského potenciálu školy pre rozvoj celej lokality (možnosť veľkej kultúrno-spoločenskej zóny v páse od SOŠ Pod Bánošom cez bývalú ZŠ Tatranská až po Saleziánske centrum dona Bosca), blízkosť krásnej prírody a zároveň silná nevôľa s postupným zastavaním plôch, ktoré by mali slúžiť ako rekreačno-oddychová zóna pre 20- tisícové sídlisko (Borový hájik a okolie). Rezignovanosť až ľahostajnosť veľkej časti obyvateľov, nevyhnutnosť zobudiť, resp. posilniť záujem o veci verejné na svojom sídlisku. Nedostatočné a nedomyslené riešenia pre parkovanie, katastrofálny stav veľkej časti chodníkov, celkovo zlý stav komunikácií. Prestarnutá zeleň, ktorá už miestami začína byť nebezpečná a celkovo nekoncepčná práca so zeleňou, žiadne vodozádržné opatrenia. Nevyužitý potenciál bývalej ZŠ Tatranská 10, ktorá by mohla celému sídlisku slúžiť ako multifunkčné centrum (Spoločenský dom Sásová).

Volebný obvod č. 4 Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka

Jakub, Kostiviarska, Uľanka – hrdosť na históriu, atraktívne prírodné prostredie, absencia verejných priestorov na socializáciu, chýbajúce možnosti trávenia voľného času pre rodiny s deťmi, fyzická aj administratívna izolovanosť od centra mesta, nedoriešené základné potreby, slabá občianska vybavenosť (plyn, kanalizácia), slabo riešená čistota, v Jakube na ulici Nový svet dlhodobo obyvateľom chýba protihluková stena.

Podlavice – hrdosť na svoju mestskú časť, dobrá dostupnosť služieb, škola, škôlka, ihriská, zelené vnútrobloky, súdržnosť susedov. Obyvatelia cítia sklamanie zo zlého technického stavu kultúrneho domu a dlhodobého nezáujmu mesta o jeho revitalizáciu, napriek silnej komunite, ktorá má o jeho využívanie záujem na kultúrno – spoločenské podujatia, ale aj komunitné aktivity. Negatívne vnímajú dlhodobo neriešený problém s parkovaním.

Volebný obvod č. 5 Fončorda

Veľa zelene, obľúbenosť potoka Tajovka a priľahlého športovo-rekreačného areálu, vrátane pešieho a cyklokoridoru, výstupy na náučné chodníky plynulo zo sídliska, harmonickým prostredím pre život obyvateľov je oblasť s menšími bytovými domami v okolí ulice Družby, obrovský nevyužitý a zanedbaný priestor potoka Udurná je zároveň obľúbeným miestom historického významu, nevhodne a nesystémovo umiestnený školský internát na Internátnej ulici, nevyužitá možnosť revitalizácie Kyjevského námestia (ktoré je námestím len podľa názvu) a priľahlej križovatky, ktorá je častým miestom kolízií, zanedbaná infraštruktúra vnútroblokov, nesystémová zastavanosť vyššie položených častí sídliska, so začínajúcim problémom poddimenzovanosti infraštruktúry (napr. kanalizácia), chýbajúce vodozádržné opatrenia, nedoriešený urbanizmus a mobilita, slabá čistota, neriešenie problémov s neprispôsobivými občanmi v bytovom dome oproti Bille.

Volebný obvod č. 6 Radvaň

Nevyužitý historický potenciál tejto slávnej mestskej časti – chátrajúca hrobka rodiny Radvanských, chátrajúci hrob Andreja Sládkoviča, pustnúci mlyn, tiež kaštieľ Barczyovcov, kostol. Námestie len podľa mena, námestie je vlastne križovatkou… Zlá organizácia dopravy pri výjazde na diaľnicu, kde trpia súbežné ulice, ktoré sú v zovretí Sládkovičovej ulice a R1, „zatarasením“ výjazdu na diaľnicu sa zhoršila komfortnosť priľahlých ulíc, v ktorých sa násobne zvýšila intenzita automobilovej dopravy a spomaľovače na zvýšenie bezpečnosti nepostačujú. Chýbajúci protihlukový múr. Nevyužitý areál bývalých kasární. Časť obyvateľov dodnes nezabudla na staré krivdy napáchané pri likvidácii pôvodnej Radvane a neprijali mesto za svoje, nevyhnutnosť hľadať spôsoby, ako následky zlých starých rozhodnutí aspoň čiastočne eliminovať.

Volebný obvod č. 7 Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska Terasa

Iliaš – blízkosť prírody, pokoj, blízkosť rieky a zároveň nevyužitý potenciál rieky, miestne komunikácie likvidované nákladnými autami z lomu, nedoriešený potenciál cykloturistiky, nevyužitý potenciál kaštieľa.

Kremnička – blízkosť prírody, priechodná obec, charakteristiku tvorí nefunkčné krematórium a zanedbané priestory miesta posledného odpočinku, absencia protihlukovej steny od diaľnice, ihrisko dispozične odtrhnuté od mestskej časti.

Rakytovce – priechodná obec, trpiaca zníženým komfortom bývania, veľký odpredaj mestského majetku (zostala len zvonica, zbrojnica a komunitné centrum), nevhodný odpredaj pozemkov na výstavbu, peniaze použité na výstavbu tréningového ihriska za hlavným ihriskom, umiestneným na prenajatých cirkevných pozemkoch, nová výstavba na pozemkoch patriacich obci Badín, infraštruktúrou pripojená na Rakytovce.

Pršianska terasa – zastavané prírodné scenérie, nulová občianska vybavenosť, absencia verejného priestoru, slabá dopravná dostupnosť, poddimenzované inžinierske siete.

Vaše postrehy sú pre nás neoceniteľné a zaväzujúce. Ak nám vo voľbách dáte príležitosť viesť mesto, budú pre nás zásobníkom konkrétnych nápadov na ďalšiu prácu. Uvedomujeme si, že na kvalitnú analýzu je potrebné získať podrobnejšiu informačnú databázu k jednotlivým oblastiam – infraštruktúre, doprave, zeleni, investičnej výstavbe, aby bolo možné ich objektívne a hĺbkové zhodnotenie. V každom prípade už aj na základe týchto vašich postrehov máme predstavu, kade sa podľa vás má mesto uberať v najbližšej aj vzdialenejšej budúcnosti, na čo ste hrdí, čo vás v meste teší, v čom vidíte potenciál a čo vás trápi. Zároveň vaše postrehy potvrdili, že je nevyhnutné vnímať, rešpektovať a riešiť špecifické potreby každej mestskej časti osobitne tak, aby spolu vytvorili jeden prosperujúci a vzájomne kooperujúci celok. Čo je dôležité na záver konštatovať, že všetky časti mesta si vyžadujú rovnakú pozornosť a nie len tie, kde žije najviac obyvateľov.

a tím Bystrica má na viac

Na internetovej stránke www.dianajavorcikova.sk používame súbory cookies, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia (prehliadač, mobilný telefón). Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám našej internetovej stránky, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. Zobraziť viac
Nastavenia cookies
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa týka webovej stránky dianajavorcikova.sk. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia opisuje, akým spôsobom zhromažďujeme a používame informácie, medzi ktoré môžu patriť osobné údaje, ktoré nám poskytnete na našej webovej stránke. Toto vyhlásenie tiež definuje, akým spôsobom s Vašimi údajmi zaobchádzame a ako k nim môžete získať prístup a upravovať ich.

Prevádzkovateľ:

Diana Javorčíková, nar. 18.06.1986, bytom: Rudlovská cesta 3263/94, 974 11 Banská Bystrica, diana@dianajavorcikova.sk

Zodpovedná osoba:

Diana Javorčíková, nar. 18.06.1986, bytom: Rudlovská cesta 3263/94, 974 11 Banská Bystrica, diana@dianajavorcikova.sk

Pojem Spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov sa rozumejú akékoľvek operácie alebo súbor operácií, ktoré Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ alebo poverená tretia osoba systematicky vykonáva s osobnými údajmi Dotknutej osoby; ide najmä o zhromažďovanie osobných údajov, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu osobných údajov klientov.

Zásady spracovania osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutých osôb Prevádzkovateľ v najvyššej možnej miere rešpektuje a ctí najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, pričom dodržiava najmä nasledujúce zásady:
 • osobné údaje sú spracované v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov tzv. GDPR)
 • korektne a transparentne;
 • pri spracovaní osobných údajov dbá Prevádzkovateľ na ochranu ich práv a tieto plne rešpektuje;
 • osobné údaje sú vždy spracované na jasne a zrozumiteľne na stanovený účel stanovenými prostriedkami a stanoveným spôsobom;
 • zhromažďované sú iba tie osobné údaje, ktorých spracovanie zodpovedá stanoveným účelom (je primerané, relevantné a nevyhnutné na naplnenie týchto účelov);
 • uchovávajú sa výhradne len počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracovania;

Typy zhromažďovaných osobných údajov

Vždy si môžete vybrať aké osobné údaje, nám chcete poskytnúť. Ak sa však rozhodnete, že určité údaje si neprajete poskytovať, budeme to akceptovať, ale môže tým byť ovplyvnená kvalita informácií, ktoré Vám budeme poskytovať. Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, patria:
 • titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, poštová adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

Automaticky zhromažďované osobné údaje a tretie strany

Na skvalitnenie starostlivosti o Vás je na internetovej stránke používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce špecifické údaje, ktoré slúžia Prevádzkovateľovi na rozpoznanie počítača Dotknutej osoby pri jeho komunikácii s Prevádzkovateľom. Cookies sú ukladané Dotknutej osobe prostredníctvom internetového prehliadača na jeho pevný disk. Ukladanie vybraných cookies prebieha vždy len na základe súhlasu Dotknutej osoby s tým, že ukladanie cookies môže byť kedykoľvek neskôr odmietnuté, a to v rámci nastavení internetového prehliadača. Počas používania našej web stránky automaticky zhromažďujeme osobné údaje len prostredníctvom tretích strán:
 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Facebook
 • Instagram
Títo poskytovatelia služieb sú viazaní dohodou o dôvernosti a nemôžu Vaše osobné údaje používať pre svoje vlastné ani akékoľvek iné účely.

Spôsob získavania osobných údajov

 • Kontaktný formulár na uvedenej web stránke
 • Formulár pre podporovateľov
 • e-mailová komunikácia

Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje využívame na nasledovné účely:
 • za účelom zasielania noviniek z volebnej kampane
 • za účelom zasielania noviniek ohľadom našej činnosti počas volebnej kampane a aj po jej
 • skončení
 • za účelom zasielania odpovedí na Vaše otázky získaných napríklad cez kontaktný formulár z
 • predmetnej web stránky
 • za účelom zlepšovania Vášho zážitku pri používaní našej web stránky. Osobné údaje používame na prieskumy a analýzy, ktoré pre nás v našom mene môže vykonávať tretia strana. Výsledky takéhoto výskumu môžeme v anonymnej a súhrnnej forme zdieľať alebo zverejniť tretím stranám. Vaše osobné údaje používame aj na analytické účely a za účelom zlepšovania našich služieb, skúsenosti našich užívateľov a funkčnosti a kvality našich online služieb. Ak použijeme automatizované postupy na spracovanie osobných údajov, ktoré na Vás majú právny vplyv alebo významný vplyv, zavedieme vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd
 • za účelom zobrazovania relevantnej reklamy na základe analýzy Vášho správania sa na
 • našej web stránke
 • na základe právnych základov
  • v niektorých prípadoch môžu byť poskytnuté osobné údaje použité pri príprave predzmluvných vzťahov alebo k uplatňovaniu podmienok zmluvy/zmlúv (napríklad darovacia zmluva, zmluva o spolupráci a iné) alebo
  • v záujme splnenia požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní tak, ako to vyžaduje zákon)
 • na základe oprávnených záujmov
  • akými sú poskytovanie vhodného obsahu webových stránok, e-mailov a newslettrov, k vylepšeniu a propagácii našich produktov, služieb a obsahu našich webových stránok, ďalej tiež na administratívne účely. Ak vaše osobné údaje používame na sledovanie našich oprávnených záujmov, vždy uprednostňujeme Vaše práva a záujmy nad našimi právami a záujmami.
V prípade, že si to vyžadujú platné právne predpisy požiadame Vás o vyjadrenie súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu Zodpovednej osoby.

Medzinárodný prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracované len na území Slovenskej republiky a nie sú odovzdávané do iných štátov v rámci alebo mimo Európskej únie.

Uchovávanie údajov

Ak ide o Vaše osobné údaje spracované na účely splnenia zmluvy, je Prevádzkovateľ zo zákona povinný tieto údaje spracovať počas doby trvania zmluvného vzťahu obvykle počas piatich rokov, ak príslušné právne predpisy neustanovujú dlhšiu dobu V ostatných prípadoch Vaše osobné údaje budeme uchovávať až do skončenia volebnej kampane, prípadne tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie služieb pre Vás, vyhoveniu príslušným právnym predpisom, riešeniu sporov s ktoroukoľvek stranou.

Vaše práva

Chceme, aby ste mali používanie Vašich údajov pod kontrolou. K dispozícii máte nasledujúce možnosti: Právo na prístup k osobným údajom: máte právo požiadať o potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje skutočne spracované, a ak sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k stanoveným informáciám. Prevádzkovateľ Vám v takom prípade poskytne ako Dotknutej osobe kópiu spracovaných osobných údajov. Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“): máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Vaše osobné údaje, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Predovšetkým ak uvedený súhlas na spracovanie osobných údajov odvoláte. V určitých prípadoch však nie je Prevádzkovateľ povinný a ani oprávnený tejto žiadosti vyhovieť, najmä keď by spracovanie osobných údajov bolo nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti. Právo na obmedzenie spracovania: máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Napr. z dôvodu nepresnosti spracovaných osobných údajov či protiprávnosti ich spracovania. Právo na prenos údajov: Ak ste poskytli Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, spracovanie takýchto osobných údajov je založené na Vašom súhlase alebo je realizované na účel splnenia zmluvy a vykonáva sa automatizovane, máte právo tieto osobné údaje získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a odovzdať ich inému Prevádzkovateľovi. Môžete tiež požiadať, aby tieto Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ odovzdal priamo inému prevádzkovateľovi. Právo na opravu: máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré o Vás spracoval. Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia. Právo vzniesť námietku a odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov: ak používame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo v súlade s platnými právnymi predpismi tento súhlas kedykoľvek odvolať. Právo podať sťažnosť: ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime. Úrad na ochranu osobných údajov Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 www.uoou.sk

Otázky a sťažnosti

Ak máte otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo ak si prajete uplatniť niektoré z práv, ktoré Vám vyplývajú z tohto oznámenia, môžete kontaktovať vyššie uvedenú Zodpovednú osobu. S otázkami a sťažnosťami môžete tiež kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov.

Zmeny v tomto oznámení

Ak by malo dôjsť k zmenám, ktoré sa vás budú týkať (napr. ak by sme Vaše osobné údaje chceli spracovávať na iné ako vyššie uvedené účely), pred ich uvedením do platnosti Vás budeme informovať. Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 01.11.2021
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies