Ako plníme mestskú kasu a ako s ňou mesto nakladá? Tretia časť.

Ako sme si vysvetlili v predchádzajúcej časti seriálu, v mestskom rozpočte, podobne ako v tom rodinnom, sú nevyhnutné výdavky a výdavky, ktoré nie sú povinné. O tých nevyhnutných som viac menej hovorila v predchádzajúcich častiach (osvetlenie, energie, údržba komunikácií…)

Teraz budem hovoriť o oblastiach verejného života, ktoré radnica môže, ale nemusí financovať. Rovnako ako doma, do divadla alebo na hokej ideme len vtedy, ak nám ostanú „voľné“ prostriedky po zaplatení nevyhnutných potrieb. Na druhej strane, zo sumy peňazí, ktorú na takéto účely mesto vynakladá, sa dá veľa vyčítať.

Poďme sa pozrieť na kultúru a šport. Spoločne a trochu z iného konca. V roku 2016 bol v Banskej Bystrici robený prieskum, v rámci ktorého sa zisťovalo aj to, ako Bystričania trávia voľný čas. 42 % opýtaných  občanov mesta ho trávi návštevou kultúrnych akcií a podujatí, 26 % návštevou športových podujatí. Je logické predpokladať, že tomuto záujmu občanov by mal zodpovedať pomer financií, ktoré mesto vynakladá do uvedených oblastí. No nie je to celkom tak. V návrhu rozpočtu na rok 2022 je na bežné výdavky pre oblasť športu vyčlenených 1 995 989 eur a na kultúru 547 796 eur. Keby sme navrhované sumy v rozpočte 2022 spočítali a vyrátali z nich percentuálny podiel, zistili by sme, že 78 % z týchto zdrojov ide do športu a 22 % do kultúry. Nejako mi to nesedí so záujmom Bystričanov podľa realizovaného prieskumu… Dôležité je si uvedomiť, že nejde len o jeden rok, ale tento nepomer vo financovaní športu a kultúry je v Banskej Bystrici už roky akousi tradíciou. Obidve oblasti, šport aj kultúra, sú veľmi dôležité. Niet pochýb o prínose športovcov pre naše mesto, preto im podpora rozhodne patrí. Mali by sme si ale uvedomiť, že kultúra nie je len zábava po práci, ale že ovplyvňuje vnímanie spravodlivosti a morálky v spoločnosti. Kultúra nám pomáha budovať komunity, zrkadlí, čo je zlé a čo dobré, výrazne ovplyvňuje verejnú mienku, vychováva nás. A ešte jeden zaujímavý údaj k tejto oblasti rozpočtu, ktorý nič nehovorí o nákladoch, ale veľa o lobbingu: v roku 2021 bolo na tzv. priamych dotáciách vyplatené pre oblasť športu  1 240 425 eur (z toho  894 425 do hokeja) a pre oblasť kultúry – 0 eur.

A teraz sa pozrime na program vzdelávanie, ktoré tvorí najväčšia výdavková časť rozpočtu – viac ako 30 mil. € ročne. Žiaľ, neviem uviesť presnú sumu, lebo v predloženom návrhu rozpočtu na rok 2022 sú vo viacerých dokumentoch viaceré rozličné sumy, rozdielne rádovo v miliónoch. Nezávidím poslancom a poslankyniam, ktorí majú rozhodovať o takej dôležitej veci, ako je rozpočet a dostanú z úradu podklady s takými veľkými rozdielmi – milión sem, milión tam.

Takže poďme si tú veľkú sumu trochu rozdeliť a pokúsiť sa tomu porozumieť. Oddeľme najskôr materské školy. Na prevádzku 29 materských škôl mesto ročne vynaloží 6 825 467 eur. Na prevádzku 10 neštátnych (súkromných a cirkevných) materských škôl mesto ročne vyčlení 1 459 511 eur. Možno si poviete, prečo mesto financuje súkromné materské školy? Jednoducho preto, lebo mesto dostáva peniaze z podielových daní na všetky deti, bez ohľadu na to, či tie deti chodia do súkromnej, cirkevnej alebo mestskej škôlky. A dostáva na všetky deti rovnaký príspevok. Školské stravovanie v materských školách je samostatná výdavková položka – 1 892 449 eur pre mestské škôlky.

Základné školy – tu je situácia dosť neprehľadná z viacerých dôvodov. Na jedenásť základných škôl mesto ročne vynaloží 18 074 516 eur. Prvý problém je ten, že v tejto sume sú zahrnuté aj peniaze, ktoré prídu mestu ako zriaďovateľovi všetkých škôl zo štátneho rozpočtu podľa počtu žiakov v jednotlivých školách. Ale v tejto sume sú aj prostriedky na prevádzku školských jedální a školských klubov, ktoré mesto financuje z podielových daní, teda z úplne inej príjmovej položky. Nikde v návrhu rozpočtu sa nedočítate, aká časť financií pre školy je zo štátneho rozpočtu a aká časť je z mestskej kasy. Druhý problém je ten, že mesto ako zriaďovateľ dostane zo štátneho rozpočtu jeden veľký balík peňazí pre všetkých jedenásť základných škôl a následne ho medzi školy rozdelí. 90 % z toho, čo má daná škola dostať podľa počtu žiakov na mzdy učiteľov a 80 % z toho, čo má dostať podľa počtu žiakov na prevádzku, musí zriaďovateľ danej škole prideliť. Ale zvyšok, čo nie je malá suma, môže mesto prerozdeliť iným školám podľa vlastných kritérií. Ten problém je v tom, že nikto nevie, či túto možnosť mesto využíva a ak áno, aké sú kritériá?

Do tohto programu patrí aj financovanie ZUŠ – na rok 2022 je v rozpočte vyčlenených  1 801 206 eur ročne z podielových daní; dve súkromné ZUŠ majú v rozpočte na rok 2022 pridelenú sumu 582 188 eur. Dôvod financovania súkromných ZUŠ je rovnaký, ako pri materských školách – mesto dostáva rovnaké peniaze z podielových daní na všetky deti, bez ohľadu na to, či chodia do súkromnej alebo mestskej ZUŠ.

Podpora záujmového vzdelávania je na úrovni 261 466 eur pre približne 1400 detí v mestskom zariadení a 442 899 eur pre cca 1 800 detí v súkromných zariadeniach pre voľnočasové aktivity.

Peniaze, ktoré mesto poskytuje školám, vystačia skutočne len na bežnú prevádzku. Nedostatok peňazí na nevyhnutné opravy a údržbu je témou skoro každej školskej komisie.

No a čo sa teda dočítame v rozpočte mesta o rozvoji školstva? Áno, takýto prvok sa v programovom rozpočte skutočne nachádza a nehovorím o zatepľovaní budov a výmene okien, ale o rozvoji školstva. Tento prvok obsahuje presne 24 952 eur na rok. Podľa návrhu rozpočtu sú určené na knihy ako mimo šlabikárové čítanie, ktoré mesto venuje budúcim prvákom pri príležitosti ich nástupu do školy a štipendiá pre študentov stredných a vysokých škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia. Mimochodom, keď sumu 24 952 eur prepočítame na počet všetkých detí v materských a základných školách (9 570 detí), tak do rozvoja školstva mesto investujete na jedno dieťa  2,6 eura ročne.

Pod rozvojom školstva nemám na mysli rekonštrukcie budov, i keď nespochybňujem ich potrebu. Hovorím o investovaní do ľudí – preškolenie učiteľov v rámci inovatívnych programov, zvýšenie počtu odborných zamestnancov a asistentov, ale aj investície do vybavenia škôl.

Bystrica má na viac!

Úspech našej kampane závisí aj od vašej podpory. Budeme vďační za každý prejav sympatií, za každú formu vašej podpory.

Na internetovej stránke www.dianajavorcikova.sk používame súbory cookies, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia (prehliadač, mobilný telefón). Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám našej internetovej stránky, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. Zobraziť viac
Nastavenia cookies
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa týka webovej stránky dianajavorcikova.sk. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia opisuje, akým spôsobom zhromažďujeme a používame informácie, medzi ktoré môžu patriť osobné údaje, ktoré nám poskytnete na našej webovej stránke. Toto vyhlásenie tiež definuje, akým spôsobom s Vašimi údajmi zaobchádzame a ako k nim môžete získať prístup a upravovať ich.

Prevádzkovateľ:

Diana Javorčíková, nar. 18.06.1986, bytom: Rudlovská cesta 3263/94, 974 11 Banská Bystrica, diana@dianajavorcikova.sk

Zodpovedná osoba:

Diana Javorčíková, nar. 18.06.1986, bytom: Rudlovská cesta 3263/94, 974 11 Banská Bystrica, diana@dianajavorcikova.sk

Pojem Spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov sa rozumejú akékoľvek operácie alebo súbor operácií, ktoré Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ alebo poverená tretia osoba systematicky vykonáva s osobnými údajmi Dotknutej osoby; ide najmä o zhromažďovanie osobných údajov, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu osobných údajov klientov.

Zásady spracovania osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutých osôb Prevádzkovateľ v najvyššej možnej miere rešpektuje a ctí najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, pričom dodržiava najmä nasledujúce zásady:
 • osobné údaje sú spracované v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov tzv. GDPR)
 • korektne a transparentne;
 • pri spracovaní osobných údajov dbá Prevádzkovateľ na ochranu ich práv a tieto plne rešpektuje;
 • osobné údaje sú vždy spracované na jasne a zrozumiteľne na stanovený účel stanovenými prostriedkami a stanoveným spôsobom;
 • zhromažďované sú iba tie osobné údaje, ktorých spracovanie zodpovedá stanoveným účelom (je primerané, relevantné a nevyhnutné na naplnenie týchto účelov);
 • uchovávajú sa výhradne len počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracovania;

Typy zhromažďovaných osobných údajov

Vždy si môžete vybrať aké osobné údaje, nám chcete poskytnúť. Ak sa však rozhodnete, že určité údaje si neprajete poskytovať, budeme to akceptovať, ale môže tým byť ovplyvnená kvalita informácií, ktoré Vám budeme poskytovať. Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, patria:
 • titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, poštová adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

Automaticky zhromažďované osobné údaje a tretie strany

Na skvalitnenie starostlivosti o Vás je na internetovej stránke používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce špecifické údaje, ktoré slúžia Prevádzkovateľovi na rozpoznanie počítača Dotknutej osoby pri jeho komunikácii s Prevádzkovateľom. Cookies sú ukladané Dotknutej osobe prostredníctvom internetového prehliadača na jeho pevný disk. Ukladanie vybraných cookies prebieha vždy len na základe súhlasu Dotknutej osoby s tým, že ukladanie cookies môže byť kedykoľvek neskôr odmietnuté, a to v rámci nastavení internetového prehliadača. Počas používania našej web stránky automaticky zhromažďujeme osobné údaje len prostredníctvom tretích strán:
 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Facebook
 • Instagram
Títo poskytovatelia služieb sú viazaní dohodou o dôvernosti a nemôžu Vaše osobné údaje používať pre svoje vlastné ani akékoľvek iné účely.

Spôsob získavania osobných údajov

 • Kontaktný formulár na uvedenej web stránke
 • Formulár pre podporovateľov
 • e-mailová komunikácia

Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje využívame na nasledovné účely:
 • za účelom zasielania noviniek z volebnej kampane
 • za účelom zasielania noviniek ohľadom našej činnosti počas volebnej kampane a aj po jej
 • skončení
 • za účelom zasielania odpovedí na Vaše otázky získaných napríklad cez kontaktný formulár z
 • predmetnej web stránky
 • za účelom zlepšovania Vášho zážitku pri používaní našej web stránky. Osobné údaje používame na prieskumy a analýzy, ktoré pre nás v našom mene môže vykonávať tretia strana. Výsledky takéhoto výskumu môžeme v anonymnej a súhrnnej forme zdieľať alebo zverejniť tretím stranám. Vaše osobné údaje používame aj na analytické účely a za účelom zlepšovania našich služieb, skúsenosti našich užívateľov a funkčnosti a kvality našich online služieb. Ak použijeme automatizované postupy na spracovanie osobných údajov, ktoré na Vás majú právny vplyv alebo významný vplyv, zavedieme vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd
 • za účelom zobrazovania relevantnej reklamy na základe analýzy Vášho správania sa na
 • našej web stránke
 • na základe právnych základov
  • v niektorých prípadoch môžu byť poskytnuté osobné údaje použité pri príprave predzmluvných vzťahov alebo k uplatňovaniu podmienok zmluvy/zmlúv (napríklad darovacia zmluva, zmluva o spolupráci a iné) alebo
  • v záujme splnenia požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní tak, ako to vyžaduje zákon)
 • na základe oprávnených záujmov
  • akými sú poskytovanie vhodného obsahu webových stránok, e-mailov a newslettrov, k vylepšeniu a propagácii našich produktov, služieb a obsahu našich webových stránok, ďalej tiež na administratívne účely. Ak vaše osobné údaje používame na sledovanie našich oprávnených záujmov, vždy uprednostňujeme Vaše práva a záujmy nad našimi právami a záujmami.
V prípade, že si to vyžadujú platné právne predpisy požiadame Vás o vyjadrenie súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu Zodpovednej osoby.

Medzinárodný prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracované len na území Slovenskej republiky a nie sú odovzdávané do iných štátov v rámci alebo mimo Európskej únie.

Uchovávanie údajov

Ak ide o Vaše osobné údaje spracované na účely splnenia zmluvy, je Prevádzkovateľ zo zákona povinný tieto údaje spracovať počas doby trvania zmluvného vzťahu obvykle počas piatich rokov, ak príslušné právne predpisy neustanovujú dlhšiu dobu V ostatných prípadoch Vaše osobné údaje budeme uchovávať až do skončenia volebnej kampane, prípadne tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie služieb pre Vás, vyhoveniu príslušným právnym predpisom, riešeniu sporov s ktoroukoľvek stranou.

Vaše práva

Chceme, aby ste mali používanie Vašich údajov pod kontrolou. K dispozícii máte nasledujúce možnosti: Právo na prístup k osobným údajom: máte právo požiadať o potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje skutočne spracované, a ak sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k stanoveným informáciám. Prevádzkovateľ Vám v takom prípade poskytne ako Dotknutej osobe kópiu spracovaných osobných údajov. Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“): máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Vaše osobné údaje, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Predovšetkým ak uvedený súhlas na spracovanie osobných údajov odvoláte. V určitých prípadoch však nie je Prevádzkovateľ povinný a ani oprávnený tejto žiadosti vyhovieť, najmä keď by spracovanie osobných údajov bolo nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti. Právo na obmedzenie spracovania: máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Napr. z dôvodu nepresnosti spracovaných osobných údajov či protiprávnosti ich spracovania. Právo na prenos údajov: Ak ste poskytli Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, spracovanie takýchto osobných údajov je založené na Vašom súhlase alebo je realizované na účel splnenia zmluvy a vykonáva sa automatizovane, máte právo tieto osobné údaje získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a odovzdať ich inému Prevádzkovateľovi. Môžete tiež požiadať, aby tieto Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ odovzdal priamo inému prevádzkovateľovi. Právo na opravu: máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré o Vás spracoval. Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia. Právo vzniesť námietku a odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov: ak používame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo v súlade s platnými právnymi predpismi tento súhlas kedykoľvek odvolať. Právo podať sťažnosť: ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime. Úrad na ochranu osobných údajov Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 www.uoou.sk

Otázky a sťažnosti

Ak máte otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo ak si prajete uplatniť niektoré z práv, ktoré Vám vyplývajú z tohto oznámenia, môžete kontaktovať vyššie uvedenú Zodpovednú osobu. S otázkami a sťažnosťami môžete tiež kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov.

Zmeny v tomto oznámení

Ak by malo dôjsť k zmenám, ktoré sa vás budú týkať (napr. ak by sme Vaše osobné údaje chceli spracovávať na iné ako vyššie uvedené účely), pred ich uvedením do platnosti Vás budeme informovať. Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 01.11.2021
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies