Ako plníme mestskú kasu a ako s ňou mesto nakladá? Druhá časť.

Na úvod druhej časti si dovolím pripomenúť, prečo píšem seriál pre bežného občana o používaní mestských peňazí. Dôvod je jednoduchý. Chcela by som, aby náš mestský rozpočet bol pre bežného občana viac zrozumiteľný.

Aby sa aj tí z nás, ktorí naň pozerajú ako na strašiaka, prestali obávať jeho zložitosti a jednoducho pochopili, že každý krok, ktorý urobíme, keď vyjdeme z nášho vchodu, závisí od rozumného použitia mestských peňazí. Radnica nie je súkromný majiteľ, radnica je správca vecí verejných a nepoužíva na túto službu vlastné peniaze, ale peniaze nás všetkých. Súhlasím, že rozpočet majú tvoriť odborníci, ale zrozumiteľný má byť pre všetkých obyvateľov mesta. Spravodlivé, či menej spravodlivé rozdeľovanie prostriedkov mestskej kasy ovplyvňuje náš život v meste viac, než si obvykle uvedomujeme. Použijem znova prirovnanie k rodinnému rozpočtu. Aj k nemu si môžeme pozvať odborníka, ktorý nám poradí, ako najlepšie zostaviť a následne čerpať rodinný rozpočet, ale ak nám po zaplatení všetkých poplatkov zostanú nejaké peniaze, nenecháme ho rozhodnúť, či si za ne kúpime nový bicykel alebo pôjdeme na dovolenku. Rozhodneme o tom my, lebo sú to naše peniaze. A práve preto je dôležité, aby sme mestskému rozpočtu porozumeli a najmä, aby nám bol v zrozumiteľnej forme dostupný na mestskom webe.

Keďže náš seriál sa volá: „Ako plníme mestskú kasu…“ poďme sa pozrieť, aké príjmy plynú do mestského rozpočtu.

Mestský rozpočet má tri druhy príjmov: daňové, nedaňové a tzv. transfery.

Najväčšiu časť príjmov tvoria daňové príjmy a v nich hlavne tzv. podielové dane. To sú dane z príjmu fyzických osôb, čiže tie, ktoré každý zamestnanec odvádza do štátneho rozpočtu. Štát takto vyzbierané dane rozdelí tak, že 70 % z nich pridelí obciam a mestám podľa dohodnutých pravidiel a kritérií. Tými kritériami sú napríklad počet obyvateľov mesta s trvalým pobytom, počet žiakov a detí v školských zariadeniach (materské školy, základné umelecké školy, centrá voľného času) na území mesta, počet obyvateľov nad 60 rokov, ale aj nadmorská výška obce. Mestu Banská Bystrica na základe týchto kritérií pribudne za rok v kase približne 36 mil. eur. Na dani z nehnuteľností mesto od nás vyberie približne 8 mil. eur a na ostatných daniach (daň za psa, predajné automaty, ubytovanie, komunálny odpad) vyberie ďalšie 4 mil. eur.

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z podnikania, vlastníctva (prenájom majetku mesta, hlavne budov), rôzne administratívne poplatky a pokuty a tiež poplatky za služby pre občanov – napríklad sociálne služby a poplatky v materských školách a školských jedálňach. Celkovo tvoria nedaňové príjmy mesta cca 6 mil. eur, z čoho najväčšiu časť tvoria poplatky za služby a príjem z prenájmu majetku.

Poslednú časť príjmov, približne 16 mil. eur, tvoria tzv. transfery. Sú to príjmy zo štátneho rozpočtu, väčšinou účelovo viazané a mesto tu plní len úlohu akéhosi poštára peňazí – čo príde, to odíde.

Vráťme sa k výdavkom mestského rozpočtu. Pomôžme si znova rodinným rozpočtom. Aj doma máme výdavky, ktoré treba zaplatiť a nemôžeme ich jednoducho zrušiť. Máme tak nastavené trvalé príkazy na telefón, elektrinu, plyn, vodu, nájom a peniaze odchádzajú z účtu automaticky. Samozrejme, môžeme doma diskutovať o ich optimalizácii –  môžeme zmeniť operátora, dodávateľa služieb alebo prehodnotiť spotreby. Ak nám však nejaké peniaze zvýšia, vieme o ich použití rozhodnúť v rámci rodiny podľa potrieb a záujmov jednotlivých členov.

Mesto musí zo zákona tvoriť rozpočet ako „programový“. To znamená, že si zadefinuje programy, ktoré chce financovať a určí si ciele, ktoré chce financovaním dosiahnuť. V prvej časti môjho blogu Diana Javorčíková: Ako plníme mestskú kasu a ako s ňou mesto nakladá? sme sa pozreli výdavky v programoch s názvom verejné osvetlenie a doprava.

V tejto časti seriálu si povieme o výdavkoch, ktoré sú vložené v dvoch programoch: Interné služby a Miestne komunikácie.

Zámerom programu INTERNÉ SLUŽBY je „flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych účinných interných služieb.“ Napadá mi otázka: je toto definovanie pre vás zrozumiteľné? Nebudem vás ďalej skúšať, radšej stručne vysvetlím.

Pod interné služby patria napríklad: právne služby (mimochodom, viete koľko aktívnych a pasívnych súdnych sporov a exekučných konaní malo mesto v roku 2019? – 1610). Ďalej je to činnosť orgánov mesta: zasadnutia mestského zastupiteľstva (priemerne osem do roka), zasadnutia Mestskej rady (priemerne osem do roka), zasadnutia občianskych rád (cca 100 do roka). Na zabezpečenie činnosti občianskych rád mesto pre rok 2020 vyčlenilo výborom mestských častí sumu 2,00 €  na obyvateľa danej mestskej časti. Tieto peniaze môžu výbory čerpať na financovanie podujatí a akcií v rámci rozvoja územia v mestskej časti, a najmä na financovanie rozvoja komunitných a susedských vzťahov, participácie a občianskej spoločnosti. Skutočnosť, že tieto peniaze sú čerpané na rekonštrukciu chodníkov, je veľmi nešťastná. Predsa len, ako si vysvetlíme ďalej, rekonštrukcie chodníkov majú v rozpočte samostatnú položku.

V interných službách je zahrnuté aj materiálové zabezpečenie úradu, správa a evidencia majetku mesta, vzdelávanie zamestnancov mesta a autodoprava. Na toto všetko radnica schválila v roku 2021 sumu 2 547 281 eur. V roku 2022 plánuje na tieto činnosti minúť o 13 percent viac. Ako príjemcovia týchto služieb sa máme právo pýtať, či nám Mestský úrad poskytuje primeranú hodnotu za tieto peniaze.

V programe MIESTNE KOMUNIKÁCIE ide o výstavbu, rekonštrukciu a opravu miestnych komunikácií, ale aj o ich letnú a zimnú údržbu.  Je to program, ktorému v našom meste asi každý rozumie, oblasť, ktorá sa nás dennodenne dotýka a ktorá nás všetkých trápi.  Práve preto sa tejto téme venuje veľká pozornosť.  Pravda je taká, že za posledných 30 rokov sme v Banskej Bystrici nemali stav, kedy by sme boli s našimi komunikáciami spokojní. Zabezpečenie výbornej funkčnosti ciest a chodníkov by mala byť pre radnicu rutinná povinnosť po celé volebné obdobie, nielen vo vhodnom čase. Aby som však nekrivdila, lacná mediálna pozornosť v tejto oblasti rok pred voľbami je našim celoslovenským komunálnym folklórom, netýka sa len nášho mesta. Ale vráťme sa k rozpočtu v tejto oblasti. V roku 2021 to bolo o niečo viac ako 5% z celkových výdavkov (3 881 890 eur). Nehodnotím, či je to veľa alebo málo, len upozorňujem na nepomer medzi veľkosťou výdavkov a mediálnou pozornosťou.

Zaujalo vás, čo sa skrýva v jednotlivých programoch výdavkovej časti rozpočtu nášho mesta? Aj ďalší diel seriálu vám prinesie zaujímavé informácie. Nabudúce sa pozrieme na oblasti školstva, športu a kultúry. Príjemné čítanie, priatelia!

Bystrica má na viac!

Úspech našej kampane závisí aj od vašej podpory. Budeme vďační za každý prejav sympatií, za každú formu vašej podpory.

Na internetovej stránke www.dianajavorcikova.sk používame súbory cookies, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia (prehliadač, mobilný telefón). Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám našej internetovej stránky, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. Zobraziť viac
Nastavenia cookies
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa týka webovej stránky dianajavorcikova.sk. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia opisuje, akým spôsobom zhromažďujeme a používame informácie, medzi ktoré môžu patriť osobné údaje, ktoré nám poskytnete na našej webovej stránke. Toto vyhlásenie tiež definuje, akým spôsobom s Vašimi údajmi zaobchádzame a ako k nim môžete získať prístup a upravovať ich.

Prevádzkovateľ:

Diana Javorčíková, nar. 18.06.1986, bytom: Rudlovská cesta 3263/94, 974 11 Banská Bystrica, diana@dianajavorcikova.sk

Zodpovedná osoba:

Diana Javorčíková, nar. 18.06.1986, bytom: Rudlovská cesta 3263/94, 974 11 Banská Bystrica, diana@dianajavorcikova.sk

Pojem Spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov sa rozumejú akékoľvek operácie alebo súbor operácií, ktoré Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ alebo poverená tretia osoba systematicky vykonáva s osobnými údajmi Dotknutej osoby; ide najmä o zhromažďovanie osobných údajov, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu osobných údajov klientov.

Zásady spracovania osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutých osôb Prevádzkovateľ v najvyššej možnej miere rešpektuje a ctí najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, pričom dodržiava najmä nasledujúce zásady:
 • osobné údaje sú spracované v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov tzv. GDPR)
 • korektne a transparentne;
 • pri spracovaní osobných údajov dbá Prevádzkovateľ na ochranu ich práv a tieto plne rešpektuje;
 • osobné údaje sú vždy spracované na jasne a zrozumiteľne na stanovený účel stanovenými prostriedkami a stanoveným spôsobom;
 • zhromažďované sú iba tie osobné údaje, ktorých spracovanie zodpovedá stanoveným účelom (je primerané, relevantné a nevyhnutné na naplnenie týchto účelov);
 • uchovávajú sa výhradne len počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracovania;

Typy zhromažďovaných osobných údajov

Vždy si môžete vybrať aké osobné údaje, nám chcete poskytnúť. Ak sa však rozhodnete, že určité údaje si neprajete poskytovať, budeme to akceptovať, ale môže tým byť ovplyvnená kvalita informácií, ktoré Vám budeme poskytovať. Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, patria:
 • titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, poštová adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

Automaticky zhromažďované osobné údaje a tretie strany

Na skvalitnenie starostlivosti o Vás je na internetovej stránke používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce špecifické údaje, ktoré slúžia Prevádzkovateľovi na rozpoznanie počítača Dotknutej osoby pri jeho komunikácii s Prevádzkovateľom. Cookies sú ukladané Dotknutej osobe prostredníctvom internetového prehliadača na jeho pevný disk. Ukladanie vybraných cookies prebieha vždy len na základe súhlasu Dotknutej osoby s tým, že ukladanie cookies môže byť kedykoľvek neskôr odmietnuté, a to v rámci nastavení internetového prehliadača. Počas používania našej web stránky automaticky zhromažďujeme osobné údaje len prostredníctvom tretích strán:
 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Facebook
 • Instagram
Títo poskytovatelia služieb sú viazaní dohodou o dôvernosti a nemôžu Vaše osobné údaje používať pre svoje vlastné ani akékoľvek iné účely.

Spôsob získavania osobných údajov

 • Kontaktný formulár na uvedenej web stránke
 • Formulár pre podporovateľov
 • e-mailová komunikácia

Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje využívame na nasledovné účely:
 • za účelom zasielania noviniek z volebnej kampane
 • za účelom zasielania noviniek ohľadom našej činnosti počas volebnej kampane a aj po jej
 • skončení
 • za účelom zasielania odpovedí na Vaše otázky získaných napríklad cez kontaktný formulár z
 • predmetnej web stránky
 • za účelom zlepšovania Vášho zážitku pri používaní našej web stránky. Osobné údaje používame na prieskumy a analýzy, ktoré pre nás v našom mene môže vykonávať tretia strana. Výsledky takéhoto výskumu môžeme v anonymnej a súhrnnej forme zdieľať alebo zverejniť tretím stranám. Vaše osobné údaje používame aj na analytické účely a za účelom zlepšovania našich služieb, skúsenosti našich užívateľov a funkčnosti a kvality našich online služieb. Ak použijeme automatizované postupy na spracovanie osobných údajov, ktoré na Vás majú právny vplyv alebo významný vplyv, zavedieme vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd
 • za účelom zobrazovania relevantnej reklamy na základe analýzy Vášho správania sa na
 • našej web stránke
 • na základe právnych základov
  • v niektorých prípadoch môžu byť poskytnuté osobné údaje použité pri príprave predzmluvných vzťahov alebo k uplatňovaniu podmienok zmluvy/zmlúv (napríklad darovacia zmluva, zmluva o spolupráci a iné) alebo
  • v záujme splnenia požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní tak, ako to vyžaduje zákon)
 • na základe oprávnených záujmov
  • akými sú poskytovanie vhodného obsahu webových stránok, e-mailov a newslettrov, k vylepšeniu a propagácii našich produktov, služieb a obsahu našich webových stránok, ďalej tiež na administratívne účely. Ak vaše osobné údaje používame na sledovanie našich oprávnených záujmov, vždy uprednostňujeme Vaše práva a záujmy nad našimi právami a záujmami.
V prípade, že si to vyžadujú platné právne predpisy požiadame Vás o vyjadrenie súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu Zodpovednej osoby.

Medzinárodný prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracované len na území Slovenskej republiky a nie sú odovzdávané do iných štátov v rámci alebo mimo Európskej únie.

Uchovávanie údajov

Ak ide o Vaše osobné údaje spracované na účely splnenia zmluvy, je Prevádzkovateľ zo zákona povinný tieto údaje spracovať počas doby trvania zmluvného vzťahu obvykle počas piatich rokov, ak príslušné právne predpisy neustanovujú dlhšiu dobu V ostatných prípadoch Vaše osobné údaje budeme uchovávať až do skončenia volebnej kampane, prípadne tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie služieb pre Vás, vyhoveniu príslušným právnym predpisom, riešeniu sporov s ktoroukoľvek stranou.

Vaše práva

Chceme, aby ste mali používanie Vašich údajov pod kontrolou. K dispozícii máte nasledujúce možnosti: Právo na prístup k osobným údajom: máte právo požiadať o potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje skutočne spracované, a ak sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k stanoveným informáciám. Prevádzkovateľ Vám v takom prípade poskytne ako Dotknutej osobe kópiu spracovaných osobných údajov. Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“): máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Vaše osobné údaje, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Predovšetkým ak uvedený súhlas na spracovanie osobných údajov odvoláte. V určitých prípadoch však nie je Prevádzkovateľ povinný a ani oprávnený tejto žiadosti vyhovieť, najmä keď by spracovanie osobných údajov bolo nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti. Právo na obmedzenie spracovania: máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Napr. z dôvodu nepresnosti spracovaných osobných údajov či protiprávnosti ich spracovania. Právo na prenos údajov: Ak ste poskytli Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, spracovanie takýchto osobných údajov je založené na Vašom súhlase alebo je realizované na účel splnenia zmluvy a vykonáva sa automatizovane, máte právo tieto osobné údaje získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a odovzdať ich inému Prevádzkovateľovi. Môžete tiež požiadať, aby tieto Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ odovzdal priamo inému prevádzkovateľovi. Právo na opravu: máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré o Vás spracoval. Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia. Právo vzniesť námietku a odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov: ak používame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo v súlade s platnými právnymi predpismi tento súhlas kedykoľvek odvolať. Právo podať sťažnosť: ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime. Úrad na ochranu osobných údajov Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 www.uoou.sk

Otázky a sťažnosti

Ak máte otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo ak si prajete uplatniť niektoré z práv, ktoré Vám vyplývajú z tohto oznámenia, môžete kontaktovať vyššie uvedenú Zodpovednú osobu. S otázkami a sťažnosťami môžete tiež kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov.

Zmeny v tomto oznámení

Ak by malo dôjsť k zmenám, ktoré sa vás budú týkať (napr. ak by sme Vaše osobné údaje chceli spracovávať na iné ako vyššie uvedené účely), pred ich uvedením do platnosti Vás budeme informovať. Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 01.11.2021
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies