Bývanie ako základné ľudské právo pre dôstojný život

Banská Bystrica aj napriek znižujúcemu sa počtu obyvateľov je stále domovom pre viac ako 76 000 obyvateľov. Zabezpečených, ale aj tých, ktorí žijú v ťažkej životnej situácii. Otázka bývania je častokrát najkľúčovejšou, ktorú treba pre dôstojný život človeka vyriešiť.

Pár faktov a čísel

Banská Bystrica sa dlhodobo vyľudňuje. Tento trend možno sledovať z údajov Štatistického úradu už niekoľko rokov. Od roku 2011 do roku 2021 sme „prišli“ o cca 4700 obyvateľov. Naše obyvateľstvo starne – vekové zloženie už o r. 2015 hovorilo o silnom zastúpení ročníkov, hlavne žien vo veku 50 – 64 rokov. Dnes majú o 7 rokov viac a vzhľadom na aktuálne trendy (inflácia, klimatické zmeny, pandémia a pod.) sa z nich stáva veľmi početná a zraniteľná skupina, ktorá bude mať problém vykryť svoje životné náklady. Mladé rodiny sem neprichádzajú žiť, mesto stráca na atraktivite. Jedným z dôvodov je aj dlhodobo neriešená otázka cenovo dostupného bývania v meste, a to aj napriek tomu, že jednou zo základných úloh samosprávy mesta je vytvoriť pre občanov možnosti ako získať kvalitné a hlavne dostupné bývanie. V Banskej Bystrici má výrazné zastúpenie administratívna práca u zamestnávateľov ako je UMB, Rooseveltova nemocnica, rôzne banky či úrady. Tí poskytujú svojim zamestnancom prevažne tabuľkové platy, ale zároveň vývoj trhu nenaznačuje v blízkej budúcnosti zlacňovanie nehnuteľností.

Banská Bystrica má tak dlhodobo problém s nedostatkom bytov na trhu a ich rastúcimi cenami, čím sa stáva kvalitné bývanie ťažšie dostupné pre široké skupiny obyvateľstva. Tieto problémy zasahujú najmä mladých ľudí, keď sa snažia získať prvý vlastný byt, resp. keď v našom meste doštudujú, osamelých rodičov, ktorí nezvládajú financovať chod rodiny aj hypotéku, ľudí bez domova, ktorí si nemôžu dovoliť prenajať izbu, ale aj starších ľudí, alebo ľudí so špeciálnymi potrebami, ktorým kvôli zvyšujúcim sa nájmom hrozí strata bývania.

Krajské mestá Slovenska

1. Bratislava3498
2. Košice2720
3. Banská Bystrica2528
4. Trnava2498
5. Žilina2437
6. Prešov2214
7. Trenčín2114
8. Nitra1931
Cenové rebríčky (eur/m2) v najlikvidnejšom segmente realitného trhu – staršie trojizbové byty (predaj)

Pritom je Banská Bystrica v segmente starších trojizbových bytov tretím najdrahším mestom na Slovensku, nehovoriac o tom, že veľká väčšina z nich bola postavená v 70- 80tych rokoch min. storočia a blíži sa hranici životnosti.

Pokiaľ chceme, aby sa naše mesto prestalo vyľudňovať, musíme sa urýchlene začať zaoberať otázkou mestského nájomného bývania. Zaspali sme v tejto oblasti minimálne 8 rokov. Podľa posledných dát zo ŠÚ SR je na území Banskej Bystrice 39 935 bytových jednotiek v celkovom bytovom fonde. Z tohto čísla môžeme potom jednoducho vypočítať, že aktuálne Mesto Banská Bystrica disponuje necelým 1% nájomných bytov na území mesta (presne je to 0,78%). V porovnaní s inými európskymi mestami je to enormne nízke číslo. Viedeň vlastní približne 60% bytov na svojom území, Brno 15%. Na spomalenie rastu cien bytov a zlepšenie dostupnosti bývania pre vyššie spomenuté skupiny osôb je pritom nevyhnutné zvyšovať ročný prírastok počtu bytov na území mesta.

Naše opatrenia pre rozvoj nájomného bývania

 1. Vytvoríme dokument Program rozvoja bývania na participatívnom princípe. Zriadime Oddelenie pre rozvoj bytovej politiky
 2. Vytvoríme databázu nevyužitých mestských budov s cieľom ich rekonštrukcie na nájomné byty
 3. Začneme s udržateľnou výstavbou mestských nájomných bytov s využitím fondov alebo verejno-súkromného partnerstva.
 4. Sfunkčníme a sprehľadníme systém prideľovania a správy nájomných bytov. 

Banská Bystrica má posledný dokument s názvom Program rozvoja bývania dva roky po platnosti, napriek tomu, že povinnosť vypracovať program rozvoja bývania ukladá obci § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hoci Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie vypracovalo v apríli minulého roku „Zhodnotenie bytovej politiky a bývania v Banskej Bystrici“ na 8 stranách, v žiadnom prípade sa nedá takéto vypracovanie chápať ako adekvátny, koncepčný dokument, akým má Koncepcia rozvoja bývania v meste Banská Bystrica byť. Za akútne preto považujeme tvorbu nového strategického dokumentu na participatívnom princípe odzrkadľujúceho aktuálny demografický aj územný rozvoj mesta. My sa však neuspokojíme len s tvorbou dokumentu, ktorý opäť skončí, ako mnohé iné pred ním, zatvorený v šuplíku MsÚ, ale začneme kroky z neho vyplývajúce realizovať bezodkladne. Vzhľadom na to, že budovanie mestského bytového fondu nebolo počas niekoľkých posledných volebných období skutočnou prioritou Banskej Bystrice, nemá mestská administratíva na túto činnosť funkčnú realizačnú štruktúru. Pomôcť by v tom malo novovytvorené oddelenie pre rozvoj bytovej politiky mesta obsadené odborníkmi po transparentnom výberovom konaní. Bez ambiciózneho dokumentu a jeho čo najrýchlejšieho adaptovania v praxi, bude Banská Bystrica aj naďalej čeliť vymieraniu, odlivu mladých obyvateľov a nezáujmu o prisťahovanie sa nových mladých rodín.

Vytvoríme databázu – inventarizáciu nevyužitých mestských budov a pozemkov, ale aj budov a pozemkov v inom, ako mestskom vlastníctve, s cieľom ich obnovy alebo využitia na výstavbu mestských nájomných bytov. Banská Bystrica síce nejaký prehľad o lokalitách a potenciálnych nehnuteľnostiach mala v r. 2015 vypracovaný, aktuálne však ťažko hovoriť o ucelenom prehľade. Chceme sa preto zasadiť o vypracovanie verejne dostupnej databázy, kde by bolo evidentné, ktoré mestské nehnuteľnosti sú dlhodobo nevyužívané, v akom technickom stave sa nachádzajú, ktoré z nich by bolo vhodné využiť na nájomné bývanie a aké procesné a finančné nároky by si vyžadovala ich rekonštrukcia. Tiež je potrebné zrealizovať audit mestských budov a vypracovať plán adaptácie a prestavby nevyužívaných budov na obytné budovy. Na území mesta sa nachádzajú aj nevyužívané budovy iných aktérov verejnej správy, napr. Banskobystrického samosprávneho kraja, cirkví či štátnych inštitúcií. O ich prestavbu a využitie na účely bývania by sa Banská Bystrica mala tiež aktívne uchádzať.

V súčasnosti je správcom mestských bytov mestská obchodná spoločnosť MBB, a.s., ktorá vlastní, prenajíma a spravuje 187 bytov a 135 nebytových priestorov vo vlastných nájomných bytových domoch (Medená 1-11,Rudohorská 27, Kráľovohoľská 20-22); vlastní a prenajíma objekty prestupného sociálneho bývania “ KOTVA” a 44 nájomných bytov na Internátnej 12; vykonáva správu v 189 mestských nájomných bytoch (Šalgotariánska, Švermova, Krivánska, Podháj); vykonáva správu pre 672 bytov v bytových domoch na území mesta Banská Bystrica (SVB, priama správa). Zaujímavý je najmä fakt, že medzi rokmi 2014-2022 nepostavila žiaden nájomný byt a dlhodobo nerekonštruuje zanedbané nájomné byty. Mesto Banská Bystrica má dokonca medzi rokmi 2015 – 2021 o 5 bytov menej. Aj toto / svedčí o smerovaní vedenia mesta za uplynulých 8 rokov. Práve z tohto dôvodu začneme s udržateľnou výstavbou mestských nájomných bytov.

Financovanie mestskej bytovej výstavby

Existujú aktuálne 3 základné modely: 

 1. vlastné dlhové financovanie
 2. využitie štátnych zdrojov – úvery ŠFRB a dotácie MDV SR
 3. verejno-súkromné partnerstvo.

Vzhľadom na obmedzenú finančnú kapacitu na kúpu hotových bytov od developerov alebo výstavbu nových bytov na vlastných pozemkoch musí Banská Bystrica racionálne a vo verejnom záujme využívať aj iné nástroje a prostriedky, ktorými disponuje. Mesto by preto malo hľadať aj spôsoby, ako motivovať súkromný sektor k zvýšeniu podielu komerčných nájomných bytov na celkovej výstavbe. Jednou z možností môžu byť partnerstvá s finančnými inštitúciami, ktoré hľadajú stabilný a dlhodobý výnos, aký prinášajú práve nájomné byty. Práve z tohto dôvodu môže byť na škodu, že spoločnosť Kooperativa plánuje v „jame pred MsÚ“ vystavať parkovací dom, pretože výstavba nájomných bytov bola zo strany mesta odmietnutá (!). Našim plánom je zvýšiť dostupnosť nájomného bývania vďaka spolupráci mesta so súkromným sektorom a realizácii spoločných projektov s developermi a inštitúciami. 

V neposlednom rade je nutné sfunkčniť systém prideľovania mestských nájomných bytov a ich správu. Tomu by malo napomôcť zriadenia samostatného oddelenia, ako sme už vyššie spomínali a ukazuje sa to ako príklad dobrej praxe iných miest. 

Ak má byť mesto pre ľudí, tak mi nedá pri tejto téme nespomenúť jednu myšlienku: mesto je natoľko vyspelé, ako sa dokáže postarať o toho najzraniteľnejšieho človeka na jeho území. A bývanie je našim najzákladnejším právom.

Bystrica má na viac!

Úspech našej kampane závisí aj od vašej podpory. Budeme vďační za každý prejav sympatií, za každú formu vašej podpory.

Na internetovej stránke www.dianajavorcikova.sk používame súbory cookies, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia (prehliadač, mobilný telefón). Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám našej internetovej stránky, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. Zobraziť viac
Nastavenia cookies
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa týka webovej stránky dianajavorcikova.sk. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia opisuje, akým spôsobom zhromažďujeme a používame informácie, medzi ktoré môžu patriť osobné údaje, ktoré nám poskytnete na našej webovej stránke. Toto vyhlásenie tiež definuje, akým spôsobom s Vašimi údajmi zaobchádzame a ako k nim môžete získať prístup a upravovať ich.

Prevádzkovateľ:

Diana Javorčíková, nar. 18.06.1986, bytom: Rudlovská cesta 3263/94, 974 11 Banská Bystrica, diana@dianajavorcikova.sk

Zodpovedná osoba:

Diana Javorčíková, nar. 18.06.1986, bytom: Rudlovská cesta 3263/94, 974 11 Banská Bystrica, diana@dianajavorcikova.sk

Pojem Spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov sa rozumejú akékoľvek operácie alebo súbor operácií, ktoré Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ alebo poverená tretia osoba systematicky vykonáva s osobnými údajmi Dotknutej osoby; ide najmä o zhromažďovanie osobných údajov, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu osobných údajov klientov.

Zásady spracovania osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutých osôb Prevádzkovateľ v najvyššej možnej miere rešpektuje a ctí najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, pričom dodržiava najmä nasledujúce zásady:
 • osobné údaje sú spracované v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov tzv. GDPR)
 • korektne a transparentne;
 • pri spracovaní osobných údajov dbá Prevádzkovateľ na ochranu ich práv a tieto plne rešpektuje;
 • osobné údaje sú vždy spracované na jasne a zrozumiteľne na stanovený účel stanovenými prostriedkami a stanoveným spôsobom;
 • zhromažďované sú iba tie osobné údaje, ktorých spracovanie zodpovedá stanoveným účelom (je primerané, relevantné a nevyhnutné na naplnenie týchto účelov);
 • uchovávajú sa výhradne len počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracovania;

Typy zhromažďovaných osobných údajov

Vždy si môžete vybrať aké osobné údaje, nám chcete poskytnúť. Ak sa však rozhodnete, že určité údaje si neprajete poskytovať, budeme to akceptovať, ale môže tým byť ovplyvnená kvalita informácií, ktoré Vám budeme poskytovať. Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, patria:
 • titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, poštová adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

Automaticky zhromažďované osobné údaje a tretie strany

Na skvalitnenie starostlivosti o Vás je na internetovej stránke používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce špecifické údaje, ktoré slúžia Prevádzkovateľovi na rozpoznanie počítača Dotknutej osoby pri jeho komunikácii s Prevádzkovateľom. Cookies sú ukladané Dotknutej osobe prostredníctvom internetového prehliadača na jeho pevný disk. Ukladanie vybraných cookies prebieha vždy len na základe súhlasu Dotknutej osoby s tým, že ukladanie cookies môže byť kedykoľvek neskôr odmietnuté, a to v rámci nastavení internetového prehliadača. Počas používania našej web stránky automaticky zhromažďujeme osobné údaje len prostredníctvom tretích strán:
 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Facebook
 • Instagram
Títo poskytovatelia služieb sú viazaní dohodou o dôvernosti a nemôžu Vaše osobné údaje používať pre svoje vlastné ani akékoľvek iné účely.

Spôsob získavania osobných údajov

 • Kontaktný formulár na uvedenej web stránke
 • Formulár pre podporovateľov
 • e-mailová komunikácia

Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje využívame na nasledovné účely:
 • za účelom zasielania noviniek z volebnej kampane
 • za účelom zasielania noviniek ohľadom našej činnosti počas volebnej kampane a aj po jej
 • skončení
 • za účelom zasielania odpovedí na Vaše otázky získaných napríklad cez kontaktný formulár z
 • predmetnej web stránky
 • za účelom zlepšovania Vášho zážitku pri používaní našej web stránky. Osobné údaje používame na prieskumy a analýzy, ktoré pre nás v našom mene môže vykonávať tretia strana. Výsledky takéhoto výskumu môžeme v anonymnej a súhrnnej forme zdieľať alebo zverejniť tretím stranám. Vaše osobné údaje používame aj na analytické účely a za účelom zlepšovania našich služieb, skúsenosti našich užívateľov a funkčnosti a kvality našich online služieb. Ak použijeme automatizované postupy na spracovanie osobných údajov, ktoré na Vás majú právny vplyv alebo významný vplyv, zavedieme vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd
 • za účelom zobrazovania relevantnej reklamy na základe analýzy Vášho správania sa na
 • našej web stránke
 • na základe právnych základov
  • v niektorých prípadoch môžu byť poskytnuté osobné údaje použité pri príprave predzmluvných vzťahov alebo k uplatňovaniu podmienok zmluvy/zmlúv (napríklad darovacia zmluva, zmluva o spolupráci a iné) alebo
  • v záujme splnenia požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní tak, ako to vyžaduje zákon)
 • na základe oprávnených záujmov
  • akými sú poskytovanie vhodného obsahu webových stránok, e-mailov a newslettrov, k vylepšeniu a propagácii našich produktov, služieb a obsahu našich webových stránok, ďalej tiež na administratívne účely. Ak vaše osobné údaje používame na sledovanie našich oprávnených záujmov, vždy uprednostňujeme Vaše práva a záujmy nad našimi právami a záujmami.
V prípade, že si to vyžadujú platné právne predpisy požiadame Vás o vyjadrenie súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu Zodpovednej osoby.

Medzinárodný prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracované len na území Slovenskej republiky a nie sú odovzdávané do iných štátov v rámci alebo mimo Európskej únie.

Uchovávanie údajov

Ak ide o Vaše osobné údaje spracované na účely splnenia zmluvy, je Prevádzkovateľ zo zákona povinný tieto údaje spracovať počas doby trvania zmluvného vzťahu obvykle počas piatich rokov, ak príslušné právne predpisy neustanovujú dlhšiu dobu V ostatných prípadoch Vaše osobné údaje budeme uchovávať až do skončenia volebnej kampane, prípadne tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie služieb pre Vás, vyhoveniu príslušným právnym predpisom, riešeniu sporov s ktoroukoľvek stranou.

Vaše práva

Chceme, aby ste mali používanie Vašich údajov pod kontrolou. K dispozícii máte nasledujúce možnosti: Právo na prístup k osobným údajom: máte právo požiadať o potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje skutočne spracované, a ak sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k stanoveným informáciám. Prevádzkovateľ Vám v takom prípade poskytne ako Dotknutej osobe kópiu spracovaných osobných údajov. Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“): máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Vaše osobné údaje, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Predovšetkým ak uvedený súhlas na spracovanie osobných údajov odvoláte. V určitých prípadoch však nie je Prevádzkovateľ povinný a ani oprávnený tejto žiadosti vyhovieť, najmä keď by spracovanie osobných údajov bolo nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti. Právo na obmedzenie spracovania: máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Napr. z dôvodu nepresnosti spracovaných osobných údajov či protiprávnosti ich spracovania. Právo na prenos údajov: Ak ste poskytli Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, spracovanie takýchto osobných údajov je založené na Vašom súhlase alebo je realizované na účel splnenia zmluvy a vykonáva sa automatizovane, máte právo tieto osobné údaje získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a odovzdať ich inému Prevádzkovateľovi. Môžete tiež požiadať, aby tieto Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ odovzdal priamo inému prevádzkovateľovi. Právo na opravu: máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré o Vás spracoval. Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia. Právo vzniesť námietku a odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov: ak používame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo v súlade s platnými právnymi predpismi tento súhlas kedykoľvek odvolať. Právo podať sťažnosť: ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime. Úrad na ochranu osobných údajov Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 www.uoou.sk

Otázky a sťažnosti

Ak máte otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo ak si prajete uplatniť niektoré z práv, ktoré Vám vyplývajú z tohto oznámenia, môžete kontaktovať vyššie uvedenú Zodpovednú osobu. S otázkami a sťažnosťami môžete tiež kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov.

Zmeny v tomto oznámení

Ak by malo dôjsť k zmenám, ktoré sa vás budú týkať (napr. ak by sme Vaše osobné údaje chceli spracovávať na iné ako vyššie uvedené účely), pred ich uvedením do platnosti Vás budeme informovať. Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 01.11.2021
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies